یه کهکشون تنهایی

اگر تنهاترین تنها شوم, باز هم خدا هست،او جانشین همه نداشتنهای من است

بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست